• Español
  • Català

Què és l’EDUSI?

Una Estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat (EDUSI) és, per tant:

Un document, concret i sistemàtic, que s’elabora anticipadament per a planificar i dirigir les actuacions previstes.
Té un caràcter estratègic, la qual cosa implica una reflexió a llarg termini.
Defineix prioritats, la qual cosa suposa una elecció i una jerarquització de reptes per a abordar i d’objectius per a aconseguir.
Així mateix té un component territorial; és a dir, es desenvolupa sobre un territori amb actuacions concretes, i ha d’integrar les diferents visions sectorials: físiques, ambientals, urbanístiques, econòmiques, socials, etc.
La Xarxa d’Iniciatives Urbanes (RIU) ha elaborat una guia per a la definició de les estratègies DUSI.
A fi de poder accedir a les convocatòries de finançament a través de fons europeus, el disseny de l’Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat haurà de respondre als objectius temàtics (OT) seleccionats del FEDER:

OT2: Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
OT4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni a tots els sectors.
OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
OT9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa.

L’Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat ha de comprendre els següents continguts:

  1. Identificació inicial de problemes i reptes urbans.
  2. Anàlisi integrada: que abasti la dimensió física i mediambiental, climàtica, demogràfica, social i econòmica.
  3. Diagnòstic i definició dels resultats esperats.
  4. Delimitació de l’àmbit d’actuació.
  5. Pla d’implementació: que comprendrà línies d’actuació, cronograma, pressupost i indicadors de productivitat.
  6. Participació ciutadana i dels agents socials: tant a la fase de disseny com en la d’implantació.
  7. Capacitat administrativa.
  8. Principis horitzontals i objectius transversals FEDER: igualtat entre homes i dones i no-discriminació, desenvolupament sostenible, accessibilitat, atenció a canvi demogràfic, mitigació i adaptació al canvi climàtic.